Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   07/03/2022   240  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Ba.

Văn bản công bố thông tin

Đơn từ nhiệm