Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Phòng Tài chính - Kế toán   01/04/2021   2889  

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

 

 

 

Đính kèm: Quyết định của HĐQT Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021