Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - NMTĐ Krông H'năng được Tổng Cục thuế khen tặng thành tích thực hiện chính sách thuế năm 2017

Năm 2017, tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên đạt được nhiều kết quả tốt với các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, có 511 doanh nghiệp được cấp phép mới, toàn tỉnh có 2.707 doanh nghiệp hoạt động. Trong đó, tổng thu ngân sách được 3.810,7 tỷ đồng (đạt 125% dự toán Trung ương giao, đạt 100,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao).Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp nộp thuế tốt năm 2017Tại Hội nghị tuyên dương người nộp thuế tốt năm 2017 do Cục thuế tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 16/8/2018, Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Nhà máy thủy điện Krông H'năng là một trong số 22 doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh được Tổng Cục thuế tặng Giấy khen về việc đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017.Tổng Cục thuế tặng giấy khen cho Công ty Cổ phần Sông Ba.Năm 2017, Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Nhà máy thủy điện Krông H'năng nộp ngân sách tỉnh Phú Yên gần 30 tỷ đồng (tăng 11 tỷ đồng so với năm 2016), và trong các năm qua liên tục được Cục thuế tỉnh Phú Yên, Tổng Cục thuế tặng Giấy khen.SBA chấp hành nghiêm túc chính sách thuế, trích nộp thuế và các khoản ngân sách khác đầy đủ, đúng hạn định. Hiện nay, SBA đang tiếp tục triển khai các dự án đầu tư nguồn điện trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Đăk Lăk … sẽ tăng thêm nguồn thu ngân sách, tạo thêm công việc làm, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương và đất nước.