» Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Ngày đăng: 26/03/2020

» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Ngày đăng: 20/02/2020

» THÔNG BÁO NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2018
Ngày đăng: 22/05/2019

» Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
Ngày đăng: 03/05/2019

» NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
Ngày đăng: 12/04/2019