Loading ...
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

 

 

NGHỊ QUYẾT  

   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

 

 

 

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Tải về
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Tải về

 

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019: Tải về

 

Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán: Tải về

 

Báo cáo của HĐQT năm 2018 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT: Tải về

 

Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2018: Tải về

 

Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty: Tải về

 

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: Tải về

 

Kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019: Tải về

 

Tờ trình về Thưởng HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD năm 2019: Tải về

 

Tờ trình về Báo cáo kết quả thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV và đề nghị mua lại  Cổ phiếu SBA bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ Công ty: Tải về

 

 

Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.180.143
ĐANG TRỰC TUYẾN: 36