Loading ...
NỘI DUNG CHI TIẾT

Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung hỏi: Chào Quý Công ty!. Tôi là cổ đông của SBA. Đọc báo cáo tài chính quý II, tôi thấy mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ 1/1/2016 là 51.769.769.357 nhưng đến 30/6/2016 chỉ còn 97.163.871 nhưng hiện nay các cổ đông chưa nhận được cổ tức năm 2015. Vậy xin cho hỏi lượng lợi nhuận hiện nay đã chuyển đi đâu. Và kế hoạch giả cổ tức năm 2015 là khi nào?. Xin chân thành cảm ơn!.

Nội dung trả lời:  

Trước hết, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin cảm ơn sự quan tâm của quý Cổ đông đến tình hình hoạt động của SBA.
 

Về ý kiến của Cổ đông liên quan đến lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Quý 2/2016, chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối ngày 01/01/2016 là 51.769.769.357 đồng nhưng đến ngày 30/6/2016 là 97.163.871 đồng. SBA xin trả lời Quý Cổ đông như sau:
 

1/ Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế ngày 01/01/2016: 51.769.769.357 đồng là lợi nhuận sau thuế của năm 2015 chưa được phân phối (việc phân phối phải được ĐHĐCĐ thường niên thông qua).

Ngày 21/4/2016, ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã ra Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó việc phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2015 được thực hiện như sau:

   - Trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty: 3.539.104.557 đồng;

   - Cổ tức chi trả bằng tiền là 48.230.664.800 đồng, thời gian chi trả vào Quý 4/2016.

Công ty ghi nhận khoản cổ tức chi trả bằng tiền này vào nội dung Phải trả ngắn hạn khác (Mã số 319) trên Bảng Cân đối kế toán. Tuy nhiên, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính Quý 2/2016, danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2015 chưa chốt danh sách nên Công ty kiểm toán AAC yêu cầu vẫn giữ nguyên khoản lợi nhuận này tại chỉ tiêu LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước (Mã số 421a) tại Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét.
 

2/ Lợi nhuận sau thuế đến ngày 30/6/2016: 97.163.871 đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016, cụ thể:

   - Tổng Doanh thu và thu nhập:                   52.968.702.830 đồng;

   - Tổng Chi phí:                                          52.721.768.365 đồng;

   - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:               149.770.594 đồng;  

   - Lợi nhuận còn lại 6 tháng đầu năm 2016:     97.163.871 đồng.  

Trân trọng.
 

 

 
 

Quay lại

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 09/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,2 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,130
   tháng: 0,758
   năm: 9,585 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,20
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 09/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,600
   tháng: 3,064
   năm: 40,703 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.424.564
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.790