Loading ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

21 Tháng Ba 2019 - HĐQT
Lượt xem: 658     Phản hồi: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                               

THÔNG BÁO MỜI HỌP

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

                   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.

 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

 

1. Thời gian  : 08g00 (Thứ sáu), ngày 12 tháng 04 năm 2019.

 

2. Địa điểm   : Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

 

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

 

-    Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

 

-    Báo cáo của HĐQT năm 2018 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

 

-    Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

 

-    Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.

 

-    Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

 

-    Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2018.

 

-    Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

 

-    Một số nội dung quan trọng khác. 

 

4. Thành phần, điều kiện tham dự:

 

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 15/03/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) có quyền tham dự họp.

 

- Trường hợp uỷ quyền, quý cổ đông phải lập Giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy uỷ quyền, Giấy đăng ký dự họp, tài liệu Đại hội nhận tại văn phòng Công ty hoặc Website Công ty địa chỉ:www.songba.vn từ ngày 27/03/2019.

 

- Để tiện sắp xếp, tổ chức đề nghị Quý cổ đông, người được uỷ quyền xác nhận tham dự trước 16 giờ 30 phút ngày 10/04/2019 tại Văn phòng SBA số 573 Núi Thành - Q.Hải Châu - Đà Nẵng; hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Sông Ba - Điện thoại: 0236.2215592, Fax: 0236.3653593 hoặc gửi qua Email Công ty: sba2007@songba.vn và vui lòng mang theo CMND, Giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến tham dự.

 

 Trân trọng./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

đã ký

 

 

 

   ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN

 

Công văn Công bố thông tin; Thông báo mời họp của HĐQT

 

Mẫu đăng ký dự họp: Tải về

Mẫu ủy quyền tập thể: Tải về

 

Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 25/06/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,145
   tháng: 4,923
   năm: 16,893 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 189,41
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 25/06/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,269
   tháng: 11,780
   năm: 86,780 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.314.052
ĐANG TRỰC TUYẾN: 14