Loading ...

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017

08 Tháng Tám 2018 - PTCKT
Lượt xem: 844     Phản hồi: 0

 

 

Kính gửi:

 

 

 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

 

 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Công ty Cổ phần Sông Ba (MCK: SBA) xin báo cáo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2018: 45.645.044.354 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2017: 54.129.213.116 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2018 giảm so với 6 tháng đầu năm 2017 là  8.484.168.762  đồng.

Các chỉ tiêu chính như sau (trích từ Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2018)

 

 

 

 

 

ĐVT: VNĐ

 

STT

Chỉ tiêu

6 tháng đầu năm 2018

6 tháng đầu năm 2017

Chênh lệch

 

Giá trị

%

(giảm (-), tăng (+)]

 

1

Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV

118.447.047.125

140.654.462.489

-22.207.415.364

-15,79

 

2

Giá vốn hàng bán

33.286.631.190

44.380.943.537

-11.094.312.347

-25,00

 

3

Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV

85.160.415.935

96.273.518.952

-11.113.103.017

-11,54

 

4

Doanh thu hoạt động tài chính

380.283.193

141.932.327

238.350.866

167,93

 

5

Chi phí tài chính

26.590.042.932

30.006.209.378

-3.416.166.446

-11,38

 

6

Chi phí quản lý doanh nghiệp

8.377.472.138

6.622.848.060

1.754.624.078

26,49

 

7

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

50.573.184.058

59.786.393.841

-9.213.209.783

-15,41

 

8

Thu nhập khác

164.504.048

120.456.611

44.047.437

36,57

 

9

Chi phí khác

115.820.324

283.877.973

-168.057.649

-59,20

 

10

Lợi nhuận khác

48.683.724

-163.421.362

212.105.086

-129,79

 

11

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50.621.867.782

59.622.972.479

-9.001.104.697

-15,10

 

12

Chi phí thuế TNDN hiện hành

4.976.823.428

5.493.759.363

-516.935.935

-9,41

 

13

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

45.645.044.354

54.129.213.116

-8.484.168.762

-15,67

 

Nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 giảm so với 6 tháng đầu năm 2017:

6 tháng đầu năm 2018, thời tiết diễn biến bất thường, số ngày mưa ít so với cùng kỳ năm 2017 nên sản lượng điện phát giảm 35,01 triệu kWh và doanh thu giảm tương ứng là 22,21 tỷ đồng.

Từ yếu tố trên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2018 so 6 tháng đầu năm 2017 giảm 8,48 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 15,67%.

Công ty Cổ phần Sông Ba kính báo cáo và cam kết nội dung giải trình trên là đúng sự thật.

Trân trọng.
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 24/02/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,054
   tháng: 1,086
   năm: 2,555 / 0
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 0,00
   hiện tại: 203,18
   tối đa: 0,00
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 24/02/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 63,7 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,482
   tháng: 4,865
   năm: 13,955 / 0
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:13.622.753
ĐANG TRỰC TUYẾN: 39