Loading ...

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

21 Tháng Tư 2016 - HDQT
Lượt xem: 3.155     Phản hồi: 0

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

 Căn cứ:

 

   - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam  thông qua ngày 26/11/2014;

   - Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);

   - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, tờ trình; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát (BKS) tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2016 của SBA ngày 21/04/2016;


   - Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.

 

     QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty, cụ thể như sau:


     a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

 

TT

Nội dung

Năm 2015

Kế hoạch

(KH)

Thực hiện

(TH)

(%)

TH/KH

1

Sản lượng điện (triệu kWh)

200,00

164,38

82,19

-

NMTĐ Khe Diên

30,00

42,02

140,03

-

NMTĐ Krông H’năng

170,00

122,36

71,98

2

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

211,59

197,07

93,14

2.1

Doanh thu sản xuất điện

210,28

192,86

91,71

-

NMTĐ Khe Diên

35,94

46,57

129,58

-

NMTĐ Krông H’năng

174,34

146,29

83,91

2.2

Doanh thu dịch vụ

1,31

2,06

157,25

2.3

Khoản thu khác

-

2,15

-

3

Tổng chi phí (tỷ đồng)

141,84

139,55

98,39

4

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

69,75

57,52

82,47

5

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

65,61

51,76

78,89

6

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)

1.085

859

79,17

 

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

 

TT

Nội dung

ĐVT

Kế hoạch

1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu kWh

175,0

-

NMTĐ Khe Diên

Triệu kWh

35,0

-

NMTĐ Krông H’năng

Triệu kWh

140,0

2

Tổng doanh thu:

Tỷ đồng

208,21

2.1

Từ sản xuất điện

Tỷ đồng

203,21

-

NMTĐ Khe Diên

Tỷ đồng

40,81

-

NMTĐ Krông H’năng

Tỷ đồng

162,40

2.2

Từ dịch vụ tư vấn

Tỷ đồng

5,00

3

Tổng chi phí

Tỷ đồng

141,66

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

66,55

5

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

61,29

6

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu

Đồng/CP

1.013

7

Cổ tức (dự kiến)

Đồng/CP

800 ÷ 1.000

 

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015; phương hướng hoạt động năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 3 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam và Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 Công ty.

Điều 6. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2016.

Điều 7.  Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Công ty:

 

TT

Nội dung

Thành tiền (VNĐ)

1

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2015

51.085.769.357

-

Lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2015

51.085.769.357

2

Phân phối lợi nhuận năm 2015

51.085.769.357

-

Trích Quỹ dự trữ (1,00%)

510.857.693

-

Trích Quỹ Đầu tư phát triển (1,61%) 

822.531.476

-

Trích Quỹ thưởng BQL điều hành (0,98%)

500.000.000

-

Trích Quỹ khen thưởng (1,0%)          

510.857.694

-

Trích Quỹ phúc lợi (1,0%)     

510.857.694

-

Lợi  nhuận còn lại chưa phân phối (94,41%)

48.230.664.800

 

3

Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 08% (chia vào quý 4/2016, thời gian cụ thể giao cho HĐQT Công ty linh hoạt quyết định)         

48.230.664.800

 

Điều 8. Thông qua phương án đầu tư Dự án thủy điện Krông H’năng 2 và giao cho HĐQT Công ty thuê thêm Đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá thật kỹ lại tình hình thủy văn, nguồn nước và xem xét quyết định đầu tư nếu xét thấy tình hình tài chính của Công ty đảm bảo để thực hiện, cụ thể như sau:

   - Thông tin về Dự án:

      + Vị trí hành chính: Thuộc huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lăk và huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

      + Vị trí công trình đầu mối tuyến đập dâng dự kiến xây dựng có tọa độ 12059’05” vĩ độ Bắc, 108040’40” kinh độ Đông, cách Nhà máy thủy điện Krông H’năng khoảng 4,0 km về phía hạ lưu..

   - Các thông số chính của Dự án:

      + Công trình cấp III, công suất lắp máy: 13,5MW;

      + Điện lượng trung bình năm khoảng: 36,2 triệu kWh;

      + Tổng mức đầu tư dự kiến (sau thuế VAT): 290,30 tỷ đồng;

   - Tiến độ thực hiện:

      + Thực hiện trong 03 năm: 01 năm chuẩn bị và 02 năm thi công.

      + Dự kiến khởi công vào tháng 12/2016.

Điều 9. Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu lại chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

   - Danh sách thôi tham gia thành viên BKS:

      +    Ông Trần Ngọc Tuấn, thôi tham gia thành viên BKS từ ngày 21/4/2016.

   - Danh sách trúng cử Kiểm Soát viên: Bà Phan Thị Anh Đào.

   - BKS đã họp và bầu bà Phan Thị Anh Đào làm Trưởng BKS Công ty (làm việc theo chế độ chuyên trách) từ ngày 22/4/2016.

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

CHỦ TỌA

 

 

 đã ký

 

 

NGUYỄN THÀNH

 

 

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Tải về

 


 
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Tải về

              

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 25/06/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,145
   tháng: 4,923
   năm: 16,893 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 189,41
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 25/06/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,269
   tháng: 11,780
   năm: 86,780 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.314.016
ĐANG TRỰC TUYẾN: 31