Loading ...

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

10 Tháng Tư 2015 - HDQT
Lượt xem: 3.652     Phản hồi: 0

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

 

Căn cứ:

-         Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam  thông qua ngày 29/11/2005;

-         Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);

-         Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, tờ trình; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 3 (2015-2019) tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2015 của SBA ngày 10/04/2015;

-         Biên bản Họp HĐQT lần thứ nhất ngày 10/4/2015 về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 3 (2015-2019);

-         Biên bản họp BKS lần thứ nhất về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2015-2019).

 

     QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty”

a.            Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT

             Nội dung

Năm 2014

Kế hoạch (KH)

Thực hiện

(TH)

 (%)

TH/KH

1

Sản lượng điện  (triệu kWh)

235,00

161,64

68,78

-

Khe Diên

38,00

27,30

71,84

-

Krông H’năng

197,00

134,34

68,19

2

Tổng doanh thu: (tỷ đồng)

235,33

211,86

90,03

2.1

Doanh thu sản xuất điện

231,77

207,82

89,67

-

Khe Diên

36,56

32,39

88,59

-

Krông H’năng

195,21

175,43

89,87

2.2

Doanh thu dịch vụ

3,56

3,55

99,72

2.3

Thu nhập khác

-

0,49

-

3

Tổng chi phí  (tỷ đồng)

152,55

142,32

93,29

4

Lợi nhuận trước thuế  (tỷ đồng)

82,78

69,54

84,01

5

Lợi nhuận sau thuế  (tỷ đồng)

78,03

65,39

83,80

6

Lãi cơ bản/mỗi cổ phiếu (đ/CP)

1.290

1.085

84,11

 

b.            Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT

Nội dung chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

1

Sản lượng điện thương phẩm:

x106kWh

200,0

-

NMTĐ Khe Diên

x106kWh

30,0

-

NMTĐ Krông H’năng

x106kWh

170,0

2

Tổng doanh thu:

 

227,67

2.1

Từ sản xuất điện (bao gồm thuế, phí)

tỷ đồng

226,36

-

NMTĐ Khe Diên

 

38,36

-

NMTĐ Krông H’năng

 

188,00

2.2

Từ dịch vụ tư vấn

 

1,31

3

Tổng chi phí

tỷ đồng

157,92

4

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

69,75

5

Lợi nhuận sau thuế

tỷ đồng

65,61

6

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu

đồng/CP

1.085

7

Cổ tức dự kiến

(%)

10

c.            Về đầu tư DATĐ Krông H’năng 2:

Tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư hiệu quả và ủy quyền cho HĐQT giải quyết các thủ tục tiếp theo để trình các cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án, cổ đông không góp thêm vốn điều lệ và trình ĐHĐCĐ trong cuộc họp tiếp theo thông qua, khi có điều kiện sẽ đầu tư.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014; phương hướng hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ 3 (2015- 2019).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2014.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 Công ty.  

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015.

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Ba (như nội dung Tờ trình của HĐQT SBA đính kèm).

 

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 Công ty:

TT

Nội dung

Thành tiền (VNĐ)

1

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2014

66.857.565.155

-

Lợi nhuận năm 2013 để lại

2.145.961.817

-

Lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2014

64.711.603.338

2

Phân phối lợi nhuận năm 2014

66.857.565.155

-

Trích Quỹ dự trữ (3,1%)

2.057.780.246

-

Trích Quỹ Đầu tư phát triển (4%)      

2.674.302.605

-

Trích Quỹ thưởng BQL điều hành (0,7%)

500.000.000

-

Trích Quỹ khen thưởng (1,0%)          

668.575.652

-

Trích Quỹ phúc lợi (1,0%)     

668.575.652

-

Lợi  nhuận còn lại chưa phân phối (90,2%)

60.288.331.000

3

Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (10%)          

60.288.331.000

Điều 9. Thống nhất thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 3 (2015-2019).

 Danh sách trúng cử và bầu các chức danh HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3như sau:

ü  Hội đồng quản trị, 05 người:

1.      Ông Nguyễn Thành              - Chủ tịch HĐQT;

2.      Ông Thái Văn Thắng            - Phó Chủ tịch HĐQT;

3.      Ông Phạm Phong                  - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc;

4.      Ông Nguyễn Lương Mính   - Thành viên HĐQT;

5.      Ông Trương Thành Nam      - Thành viên HĐQT.

ü  Ban Kiểm soát, 03 người:

1.      Bà Nguyễn Thị Trần Thảo            - Trưởng BKS Công ty;

2.      Ông Trần Ngọc Tuấn                       - Thành viên BKS;

3.      Ông Trần Quang Cần                       - Thành viên BKS.

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

 

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

 

 đã ký

NGUYỄN THÀNH

 

 

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: Tải về

 

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: Tải về
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 25/06/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,145
   tháng: 4,923
   năm: 16,893 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 189,41
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 25/06/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,269
   tháng: 11,780
   năm: 86,780 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.313.962
ĐANG TRỰC TUYẾN: 21