Loading ...

Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

20 Tháng Ba 2015 - HĐQT
Lượt xem: 4.380     Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

 

 

TT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

I

Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký, bổ sung thủ tục tư cách Cổ đông dự họp

7h30-7h45

Ban Tổ chức

II

Thủ tục khai mạc:

7h45-8h00

 

 

-          Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự

8h00’–8h05’

Ban Tổ chức

 

-          Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ

-          Giới thiệu đại biểu, Chủ tọa

8h05’–8h10’

Ban Tổ chức

 

-         Giới thiệu Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu

8h10’–8h15’

Ô. Nguyễn Thành

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

 

-          Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

8h15’–8h20’

Chủ tọa

III

Nội dung báo cáo và xin ý kiến thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ

8h00-10h20

 

1

Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015

8h00-8h15 8h30’

Ô. Phạm Phong

UVHĐQT –

Tổng Giám đốc

2

Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014; Phương hướng hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ 3 (2015-2019)

8h15-8h30

Chủ tọa

3

Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán

8h30-8h40

Ô. Phạm Thái Hùng

Kế toán Trưởng  

4

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2014;

- Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

8h40-9h00

Ô. Nguyễn Thành Sơn

Trưởng BKS

5

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

- Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015

9h00-9h10

Chủ tọa

6

Tờ trình về Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty

9h10-9h20

Chủ tọa

7

Đại hội thảo luận

9h20-10h05

 

8

Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình

10h05-10h20

Chủ toạ, Cổ đông, Ban KP

9

Bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2015-2019)

 

 

9.1

- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS;

- Ứng cử, đề cử (thông qua danh sách)

10h20-10h30

Chủ toạ, Cổ đông, Ban KP

9.2

- Hướng dẫn cách bầu HĐQT, BKS

10h30-10h35

Ban Kiểm phiếu

9.3

- Tiến hành bỏ phiếu HĐQT, BKS (02 thùng phiếu)

10h35-10h50

Cổ đông

10

- Hội nghị giải lao 10 phút

Trong thời gian giải lao:

- BKP tổng hợp kết quả bầu cử HĐQT, BKS;

- Thông báo kết quả đến Chủ tọa để nhóm họp HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3, bầu các chức danh trong HĐQT, BKS và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

10h50-11h00

HĐQT, BKS, Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 3

11

Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung trình đại hội

11h00-11h05

Trưởng ban Kiểm phiếu

12

Báo cáo kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3

11h05-11h10

HĐQT, BKS, Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 3

13

HĐQT, BKS và Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 3 ra mắt đại hội

11h10-11h15

HĐQT, BKS, Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 3

14

- Thư ký đọc báo cáo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015;

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015;

- Bế mạc.

11h15-11h30

Thư ký

Chủ tọa

 

 

 

Nội dung tài liệu:

Báo cáo KQHĐ SXKD năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015: Tải về

Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014: Tải về

Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán: Tải về

Báo cáo của BKS về việc kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2014: Tải về

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015: Tải về

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Tải về

Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014: Tải về

Tờ trình về Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty: Tải về

Mẫu đề nghị đề cử TVHĐQT nhiệm kỳ 3: Tải về

 

Mẫu đề nghị ứng cử TVHĐQT nhiệm kỳ 3: Tải về

 

Mẫu đề nghị đề cử TVBKS nhiệm kỳ 3: Tải về

Mẫu đề nghị ứng cử TVBKS nhiệm kỳ 3: Tải về

Mẫu Sơ yếu lý lịch: Tải về

 

Quy chế bầu cử TVHĐQT, BKS: Tải về

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 26/06/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 7,8 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,106
   tháng: 5,028
   năm: 16,999 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 188,67
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 26/06/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,410
   tháng: 12,190
   năm: 87,190 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.316.933
ĐANG TRỰC TUYẾN: 24