Loading ...

Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

07 Tháng Ba 2014 - HĐQT
Lượt xem: 3.246     Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

 

Thời gian

Nội dung

Hình thức biểu quyết

Thực hiện

7h30’–8h10’

I. Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký, bổ sung thủ tục tư cách Cổ đông dự họp và phát tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ

 

Ban Tổ chức

8h10 - 8h30

II Thủ tục khai mạc

 

 

8h00’–8h05’

-          Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự

 

Ban Tổ chức

8h05’–8h10’

-          Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ

-          Giới thiệu đại biểu, Chủ tọa

 

Ban Tổ chức

8h10’–8h15’

-          Giới thiệu Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu

Phiếu

biểu quyết

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

8h15’–8h20’

-          Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ

Phiếu

biểu quyết

Chủ tọa

8h30 - 9h40

III. Nội dung báo cáo và xin ý kiến thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ

 

 

8h20’ – 8h30’

1.   Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2013; kế hoạch SXKD năm 2014

 

TV HĐQT -Tổng Giám đốc Công ty

8h30’ – 8h40’

2.   Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán

 

Kế toán Trưởng

Công ty

8h40’ – 8h50’

3.   Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013

 

Chủ tịch HĐQT

8h50’ – 9h00’

4.   Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2013

 

Trưởng Ban kiểm soát

9h00’ – 9h05’

5.   Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

 

Trưởng Ban

 kiểm soát

9h05’ – 9h10’

6.   Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

 

Chủ tịch HĐQT

9h10’ – 9h15’

7.   Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014.

 

Chủ tịch HĐQT

9h30’ – 9h35’

8.   Bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2

 

Chủ tịch HĐQT

 

Phương án đầu tư dự án thủy điện Krông H’năng 2

 

Chủ tịch HĐQT

9h40 - 10h20

IV. Cuộc họp thảo luận

 

 

10h20 - 10h30

V. Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các nội dung Tờ trình

Phiếu biểu quyết

Ban KP,Chủ toạ, Cổ đông

10h30 - 10h40

VI. Nghỉ giải lao (Ban Kiểm phiếu làm việc)

 

 

10h40 - 10h45

VII. Công bố kết quả kiểm phiếu

 

Trưởng Ban KP

10h45 - 10h55

VIII. Thông qua biên bản, nghị quyết cuộc họp

Phiếu biểu quyết

Thư ký

10h55 - 11h00

IX. Bế mạc cuộc họp

 

 Chủ toạ

 

 

Nội dung tài liệu:

Báo cáo KQHĐ SXKD năm 2013; kế hoạch SXKD năm 2014: Tải về

Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán: Tải về

Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013: Tải về

Báo cáo của BKS về việc kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2013: Tải về

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014: Tải về

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: Tải về

Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014: Tải về

Bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2: Tải về; Sơ yếu lý lịch

Phương án đầu tư dự án thủy điện Krông H’năng 2: Tải về; Mặt bằng tổng thể; Cắt dọc và cắt ngang; Cắt ngang kênh dẫn; Cắt dọc Đường ống Áp lực

 

 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 25/06/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,145
   tháng: 4,923
   năm: 16,893 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 189,41
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 25/06/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,269
   tháng: 11,780
   năm: 86,780 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.313.941
ĐANG TRỰC TUYẾN: 8